Wednesday, November 26, 2008

Glencoe Tidettes { Showcase }We are pleased to showcase the 2008 / 2009 Glencoe Tidettes.